תקנון אתר

מבוא.

ברוכים הבאים לאתר עוד ועוד [OdveOd]. תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד לצורך הנוחות בלבד.

זכאות להשתמש באתר תהא:

 • כל תושב מדינת ישראל אשר מלאו לו 18 ואילך וברשותו חשבון בנק פעיל בישראל.
 • לכל מי שיש ברשותו תיבת דואר אלקטרוני תקינה ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס ההרשמה.

במסגרת תקנון זה:
"גולש" – כל אדם ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר.

"OdveOd" –בעלי האתר, עובדיה, מפעילי האתר ומי מטעמן.

יצירת קשר עם האתר

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, ניתן לפנות בעמוד יצירת קשר.

כל המבצע פעולה באתר OdVeOd מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר, בעלי האתר, מפעילי האתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר על פי תנאי השימוש.

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או על שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

אתר עוד ועוד מספק שרותי מסחר אלקטרוני למשתמשים ופועל כמתווך בין אתרי מסחר אלקטרונים שונים לבין משתמשים.משתמשים אשר רוכשים ו/או משתמשים במוצרים ו/או שירותים של האתר כפופים לתנאי השימוש.משתמש אשר ישתמש בשירותי האתר ייחשב שהסכים עם תנאי השימוש.

ביצוע כל רכישה באתר, משמעותה שכאשר המשתמש מבצע הזמנה באמצעות אתר OdveOd, למעשה רוכש עבור עצמו מוצר מצדדים שלישיים, כולל התחייבויות כספיות.

האתר שומר על פרטיות המשתמשים ואינו שומר פרטי תשלום שאיתם נרכשים מוצרים.

משתמש מאשר בזאת, כי הובהר לו על הפרעות שיכולות לקרות במהלך השימוש באתר שקשורות ישירות לתפעול האתר ו/או קשורות לתקלות שיכולות להיגרם על ידי צד שלישי לרבות חברות שמספקות שרותי אינטרנט, חברות שמספקות שרותי אחסון המידע, חברות המספקות תשתיות אינטרנט. משתמש פוטר את בעלי האתר מכל אחריות ו/או נזק ו/או הפסד ו/או תשלום אשר ייגרמו לו עקב האמור לעיל.

 

 1. שימוש באתר ומחיקת תכני גולשים והסרת בלוגים מהאתר

 

משתמש מאשר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. למשתמש ימלאו לפחות 18 שנים על מנת שיוכל להשתמש באתר בצורה חוקית.

בעלי האתר רשאים בכל עת ולפי שיקול דעתם וללא צורך בהסבר מכל צורה, להסיר כל תוכן אשר פורסם ע"י המשתמש באתר לרבות תגובות על תכנים שפורסמו על ידי משתמשים אחרים.

בעלי האתר רשאים בכל עת ולפי שיקול דעתה וללא צורך בהסבר מכל צורה, למחוק ו/או ולהשהות ו/או להפסיק לחלוטין פעילות של משתמש באתר.

תלונות בנוגע לתכני גולש

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, תוכל לפנות בעמוד יצירת קשר

לצורך הגשת תלונה, אנא ציין בפנייתך קישור לדף בו מופיע התוכן אשר בקשר אליו ברצונך להתלונן, את שמך המלא ופרטי ההתקשרות עמך לצורך בירורים.

פנייתכם חשובה לנו. ברצוננו לתת לפנייתך את תשומת הלב המרבית ולבדוק אותה לעומקה, הטיפול בה לעתים יארך זמן מה.

 התחייבויות הגולשים באתר

הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.
הגולש מתחייב להודיע על כל טעות במשלוח המוצר שקיבל או אם קיבל מוצר אחר בטעות.

שימוש באתר בהתאם להוראות התקנון והדין.

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, הנך מצהיר ומתחייב כלפינו כדלקמן:

 • לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו
 • לא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע;
 • לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכדומה.
 • לא להציק או להטריד גולשים אחרים או לפרסם פרטים אישיים של גולשים אחרים.
 • לא לכתוב תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות
 • לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי
 • לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר.
 • לא להתחזות לאדם אחר או לגולש אחר.
 • לא לערוך או לפרסם כל פרסום מסחרי.
 • לא להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין.
 • עוד ועוד שומרת לעצמה את הזכות לערוך ו/או לשנות ו/או למחוק תכנים של משתמשים ללא צורך בהודעה ו/או הבאת נימוקים בנידון.
 • המשתמשים מתחייבים להתשמש ובשירותיו בצורה שלא תפגע ו/או שהיא אשר אסורה על פי חוק.
 • משתמש לא ישתמש בפרטים ו/או סיסמאות ו/או תכנים של משתמשים אחרים בניגוד לחוק.
 • אסור למשתמש להשתמש בחלקי קוד ו/או אלגוריתמים ו/או תוכנות מכל סוג לצורך איסוף מידע מאתר.
 1. אבטחת מידע, שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
  1. בהצטרפותכם ורישומכם לאתר OdveOd והסכמתכם לניוזלטר, אנו עשויים לשלוח דיוור אלקטרוני המכיל קידום מכירות ו/או קופונים למימוש באתר.
  2. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות ו/או להסיר ו/או להוסיף או לבטל תנאי השימוש באתר, ללא צורך בהודעה מוקדמת ו/או חובת הבאת נימוקים בנדון.
  3. שינויים אשר יתבצעו יחלו על כל משתמשי האתר עם מועד ביצוע השינויים.
 2. קניין רוחני וסימני מסחר.
  1. אתר OdveOd וכל תוכן ו/או שירות המסופק באמצעות האתר מוגנים תחת דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, ו/או באמצעות זכויות קניין רוחני וזכויות קנייניות אחרות.
  2. כל חומרי ו/או תכני ו/או מערכות ו/או אלגוריתמים של האתר הם רכוש בלעדי של OdveOd ו/או נעשה בהם שימוש תחת הרשאה מפורשת של בעלי הזכויות שאליהם הם שייכים.
  3. כל העתקה, הפצה, פרסום, שימוש או שינוי בדרך אחרת של האתר ו/או חלקיו מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב בעלי האתר, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, 
  4. משתמש לא יפרסם או יעלה לאתר כל חומר ו/או תוכן על כל היבטיו, אשר לא קיים ברשות אותו המשתמש אישור מפורש מבעל זכויות היוצרים של החומר ו/או התוכן.
  5. בעלי האתר ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים על כל הפרה של קניין רוחני ו/או זכות מוסרית ו/או הפרה בשימוש של סימני מסחר של צד שלישי ע"י משתמש רשום באתר.
  6. אחריות על עבירה של זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני שבוצע על ידי המשתמש אינה חלה על בעלי האתר. כל עבירה המתבצעת על ידי המשתמש באתר באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.
 3. היעדר אחריות.
  1. המשתמש יודע ומבין שכל שימוש באתר הוא על אחריותו ו/או סיכונו של המשתמש ו/או מטעמו בלבד. חברת OdveOd ועובדיה אינם מתחייבים ואינם מצהירים כי פעילות האתר תיהנה תקינה ו/או זמינה ו/או סדירה בכל עת. כל נזק ו/או הפסד אשר עלול להיגרם בכשל פעילות של אתר היא על אחריות המשתמש בלבד.
  2. משתמש מסכים לשפות ולפצות את OdveOd ועובדיה מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.
  3. אין עוד ועוד ועובדיה אחראים ו/או ערבים להתנהגות בלתי תקינה ו/או פלילית ו/או פוגעת של צד שלישי שממנו נרכשים המוצרים ו/או שירותים דרך אתר.
  4. אין עוד ועוד ועובדיה אחראים על נזקים ו/או הפסדים הנגרמים עקב קבלת החלטתו של משתמש בגין רכישת מוצר ו/או שרות שמוצא על ידי האתר.
  5. עוד ועוד אינה נושאת באחריות על נזקים ו/או הפסדים אשר נגרמים למוצרים ו/או פריטים ו/או שירותים שהאתר מספק לקונה על ידי צד שלישי לרבות מקרים, הכוללים אך לא מגבילים, של אסונות טבע, מלחמות ושביתות במשק.
  6. עוד ועוד אינה אחראית על אספקת פרטים שגויים ע"י משתמש בעת הרכישה. כל נזק ו/או עוול נפשי או מוסרי הנגרמים מאספקה של פרטים שגויים הם על אחריות הבלעדית של המשתמש ו/או גוף ו/או מייצג אשר מבצע פעולה מטעמו.

 

 1. אספקה ומשלוחים, החזרת המוצרים וביטול הזמנות.
  1. זמני המשלוח מתייחסים רק לימי עסקים.
  2. משלוח המוצרים יתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.
  3. לאחר אישור ההזמנה וביצוע התשלום, תתקבל הודעה על אישור קבלת ההזמנה. בנוסף, תשלח לדוא”ל של הלקוח הודעה על תחילת הטיפול בהזמנה. ניתן לעקוב אחרי הטיפול בהזמנה באמצעות האזור האישי של הלקוח באתר.
  4. ביטול עסקה ע"י האתר במקרה בהם:
 • תימצא טעות אנוש בהגדרת המוצר, מחירו בדף המוצר.
 • אתר לפי שיקול דעתו הבלעדית, זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.
 1. מובהר בזאת למשתמש, אשר מדיניות החזרת המוצרים וביטול הזמנות כפופים למדיניות וחוקי המדינה בה נמצא המוכר וכפופים לתנאי השימוש.
 2. אין אפשרות לבטל את העסקה באתר לאחר ביצוע הזמנה.
 3. אחריותו של המשתמש לשלם דמי משלוח פריט ו/או מוצר אשר מוחזר למוכר ו/או בית העסק ו/או שותף של אתר.
 4. במידה ויש עיכוב במועד הגעה של הזמנה/ות לכתובת אשר סופקה בעת הרכישה ו/או התקבל מוצר פגום/שונה מכפי שתואר, באחריות הלקוח להודיע על כך לצוות האתר בסמוך למועד קבלת המוצר. כל נזק שידווח כעבור 3 ימים ומעלה מקבלת המוצר יחשב כנזק שנגרם על ידי הקונה.
 5. משלוח המוצר מבוצע בהתאם למדיניות הפלטפורמה ממנה מוזמן המוצר ובאחראיותה. זמן המשלוח משתנה ממוצר למוצר בהתאם לפלטפורמה או מוכר ספציפי של המוצר ומופיע בפירוט המוצר באתר.
 6. בכל פניה לגבי מוצר פגום/מוצר שהתקבל שונה מכפי שתואר , האתר עשוי לבקש מהקונה לשלוח את המוצר חזרה אל המוכר בתמורה להחזר כספי מלא, כאשר עלות המשלוח היא על חשבון הקונה בלבד.
 7. החזר / זיכוי יינתן רק למשתמש שביצע את רכישת הפריט/ים, ניתן לקבל החזר לכרטיס האשראי או קופון למימוש באתר. זיכוי והעברת הסכום לכרטיס המשתמש יהיה בערך בין 10 ל- 14 יום, מהיום בו התקבלה ההוראה להעברת ההחזר הכספי. במידה והלקוח הזין נתונים להחזר כספי ולא תתקבל פנייה עד 3 ימים, יונפק קופון על סכום הזיכוי לחשבון הלקוח.
 8. מייל שיווקי ראשון ישלח תוך 24 שעות מיום ההרשמה ולא בהכרח שאותו יום של ההרשמה.
 1. סיום תנאי השימוש באתר
  1. המשתמש רשאי לסיים את תנאי השימוש כאן בכל זמן באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות באתר בכתובת support@OdveOd.co.il ‏ לצורך סיום הסכם זה. לאחר קבלת הודעת המשתמש תשלח למשתמש הודעה מאשרת ותהיה רשאית לסגור את חשבון המשתמש בתוך 30 יום מיום ההודעה המאשרת.
  2. במקרה של הפרת תקנון זה, OdveOd תהיה רשאית לפי בחירתה הבלעדית וללא הודעה מוקדמת להביא לביטולו של הסכם זה, לרבות כניסתו של המשתמש לאתר, לבטל הזמנות של המשתמש באתר או מבלי לפגוע בזכותה של OdveOd לפיצוי בגין ההפרה לפי הסכם זה או לפי כל דין.

 

סודיות ואבטחת מידע:

האתר מתחייב לשמור על סודיות הגולש ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר.

האתר, תכניו, פרטי הלקוחות, מידע עסקי ואישי הינם שמורים במערכות האתר המוגנות במיטב מערכות ההגנה האפשריות.

אתר החברה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו הנך משתמש.

 

סמכות עניינית לשיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת.